боуѥсть

боуѥсть
БОУѤСТ|Ь (43), с.
1.Удаль, отвага, неустрашимость:

имь же чтетсѩ [жертвенной кровью] б҃гыни. и си же д҃ва. ти же бо и. малакию чтоша. и буесть почтоша. (ϑρασύτητα) ГБ XIV, 16а; аще лучитсѩ и дв҃цамъ послужити арѳемидѣ. нагы не закрывающе срамны(х) оудовъ. ти бо и малакию почтоша. и друга другы буѥстью преспѣвающе ˫авлѩхусѩ в противны˫а впадаху стр(с)ти. противно бо буесть малакии. (ϑρασεῖς... ϑρασύτης) Там же; Данилоу боденоу бывшю в перси младъства ради и боуести. не чю˫аше ранъ бывшихъ на телеси его. ЛИ ок. 1425, 252 об. (1224).

2. Высокомерие, тщеславие, заносчивость:

гордостию буестiю. възнесъсѩ. КР 1284, 74а; Иже не хранить добрѣ. и б҃гооугоднѣ. исправленыхъ заповѣдии. но боуѥстию и гордостию. ино нѣчто паче заповѣданыхъ дьрьзнеть творити. и чьстии сана. ѥп(с)пьскаго да изверьжетьсѩ. Там же, 103в; да не съмрадъ мирьскы˫а боуѥсти. въ х(с)воу цр҃квь въведеть. Там же, 105в; сего же навата пребывающа въ боуести възвышени˫а. ѡ(т)сѣкоша ѡ(т) цр҃кве. Там же, 387в; начало любодѣиствию размышлениѥ идольско, ѡбрѣтениѥ же ихъ тлѩ жизнi. не бы(с) бо искони, вѣкъ ѥсть, боуѥсть же члвч(с)ка˫а вниде въ миръ. (κενοδοξίᾳ) ГА XIIIXIV, 40а; ѥдинъ ѡблада Ромьскыми скипетры съ многою гордынею и боуѥстью. тѣмъ и диктаторъ нарицаше(с). (μετὰ... ἀλαζονείας) Там же, 131б; ѡ Вл(д)чце Б҃це. ѡ(т)ими ѡ(т) оубогаго ср(д)ца моѥго. гордость. и буесть. да не възношюсѩ суѥтою мира сего. ЛЛ 1377, 79 (1096); покажи ми [обращение к еретику] ч(с)тоту. и прииму твою буе(с). нынѣ боюсѩ еда кыпѩ гнои въводиши безлѣчное. (τὴν ϑρασύτητα) ГБ XIV, 23б; Буести не имѣи. ни гордости. СбСоф к. XIV, 29в; Подобаеть оуныим сѩмнѣние [в др. сп. самомнѣние] и боуесть ѡ(т)гонити ѡ(т) себе. (τὸν τῦφον) Пч к. XIV, 89 об.; аще кто... цр҃квны˫а преступа˫а законы. и новоѥ что въводѩ ѡ(т) своѥ˫а буѥсти. да буде(т) проклѩ(т). KB к. XIV, 50а; ч(с)то и неподвижно блюсти подобаѥ(т). ко˫аждо области. суща˫а под нею стѩжань˫а. буѥсть мирьски˫а власти. извѣтомъ ст҃льства влѣ||зеть в нѩ. Там же, 6869; боуестьT домоу твоего скроушитьсѩ. ЛИ ок. 1425, 267 об. (1241).

3. Глупость, неразумность, безумие:

Лоуче в҃къкрыва˫а <бɤел съкрыва˫а моудрость свою. (τὴν μωρίαν) Изб 1076, 179; ѡ(т)гнана бы(с) идолобѣсовна˫а тма, и всѣ(х) философъ противоуслови˫а боуѥсть и блѩдьствиѥ ˫авѣ ѡ(т)гнано бы(с) (μωρία) ГА XIIIXIV, 44б;

||=буйство, неистовство:

моужь именемь козма... приде в монастырь ст҃го сиѡна. имы д҃хъ нечистыи водимъ двѣма чл҃вкомъ. боуести его ради. СбТр к. XIV, 175.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "боуѥсть" в других словарях:

  • величаниѥ — ВЕЛИЧАНИ|Ѥ (101), ˫А с. 1.Высокомерие: Бѣжи величѩнь˫а о чл҃вче аште и великъ ѥси. (τὴν ὑπερηφανίαν) Изб 1076, 73; ъ скърбьхъ тьрпѣти. къ ||=всѣмъ съмѣреноу быти. величѩни˫а бѣгати говѣиноу быти. (τὴν ὑπερηφανίαν) Там же, 102 об. 103; ˫ако вѣрою… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • блѧдьствиѥ — БЛѦДЬСТВИ|Ѥ (3*), ˫А с. Пустословие, вздор; неверное, еретическое учение: ˫ако(ж), сл҃нцю си˫ающю, тма ѡ(т)гонима ѥсть, тако, б҃иѥ ˫авление бывшеѥ, ѡ(т)гнана бы(с) идолобѣсовна˫а тма, и всѣ(х) философъ противоуслови˫а боуѥсть и блѩдьствиѥ ˫авѣ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • быти — (>50000), ѤСМЬ, ѤСТЬ (в соч. с отрицанием не НѢСМЬ, НѢСТЬ); 3 л. мн. ч. СОУТЬ; 3 л. ед. ч. имперфекта БѦШЕ; 3 л. ед. ч. аориста БЫ и БѢ гл. I. Как самостоятельный гл. 1.Существовать; иметься: дъва разбо˫а ѥсте. ѥдинъ иже съвлачить съ оубогааго …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Канада —         (Canada) гос во в Сев. Америке, занимающее сев. часть материка и примыкающие к ней о ва, в т.ч. Канадский Арктич. архипелаг, Ньюфаундленд, Ванкувер. Омывается водами Сев. Ледовитого, Тихого и Атлантич. ок. Входит в состав Содружества… …   Геологическая энциклопедия

  • видѣниѥ — ВИДѢНИ|Ѥ (474), А с. 1.Восприятие зрением, видение; обозрение, осмотр; созерцание: игранiѥ и плѩсаниѥ и гудениѥ. входѩщемъ въстати всемъ. да не осквьрнѩть имъ чювьсва. видѣниѥмь и слышаниѥмь. по оч҃кому повелѣнию. КН 1280, 513в; множицею на… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вина — ВИН|А (1167), Ы с. 1.Причина, повод: ˫Аκο ѥже... ||...зълѣ гл҃ати и клеветати. вражьды и ненависти. рати начѩло вина бываѥть. Изб 1076, 99 об. 100; Вьсемоу ли грѣхоу и блоудоу оубо. вина ѥсть ди˫аволъ. Там же, 190; обави виноу ѥ˫а же ради прииде …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • брашьно — БРАШЬН|О (427), А с. 1.Пища, еда: Простѣишааго въ всемь ишти. и въ брашьнѣ и въ одежди. Изб 1076, 30 об.; варламъ... пребысть же на мѣ||стѣ томь сѣд˫а... ни брашьна же въкоуша˫а ни въ одежю облечесѩ. ЖФП XII, 34в г; рече ст҃ыи николаѥ имаши ли… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • бывати — БЫВА|ТИ (>2000), Ю, ѤТЬ гл. I. Как самостоятельный гл. 1.Совершаться, происходить, случаться; исполняться, осуществляться: вьси събори и слоужьбы и праздьници и жьрьтвы. о чл҃вче сего дѣлѩ бываѫть да сѩ очистить чл҃вкъ отъ грѣхъ своихъ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Вайоминг — штат, США. Название Вайоминг (Wyoming) от алгонк. weamiing широкая равнина первоначально относилось к вост. части Великих Равнин. Топоним получил известность благодаря поэме Т. Кемпбелла Гертруда из Вайоминга и в 1868 г. был официально принят в… …   Географическая энциклопедия

  • благословлениѥ — БЛАГОСЛОВЛЕНИ|Ѥ (148), ˫А с. То же, что благословениѥ. 1.В 1 знач.: ишти молитвы проси бл҃гсловлени˫а. Изб 1076, 60; и приимъше бл҃гословлениѥ ѡ(т)везошасѩ отътоудоу. и присташа въ фроугии. ЧудН XII, 66г; бысть же тако бл҃гословлениѥ въ домоу… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»